logo bm 1 1   logo baru pknp
soalan2 lazim alamat kami aduan pelanggan petalaman

Insentif Sektor Perkilangan

:

Insentif Utama untuk Syarikat Perkilangan

Insentif cukai utama bagi syarikat-syarikat yang melabur dalam sektor perkilangan ialah Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan.

Maklumat -maklumat berkaitan insentif boleh terus klik di pautan pada laman web Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) sepertimana berikut :

https://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/

Taraf Perintis

Sebuah syarikat yang diberikan Taraf Perintis menikmati pengecualian sebahagian daripada pembayaran cukai pendapatan. Ia membayar cukai ke atas 30% daripada pendapatan berkanunnya*, dan tempoh pengecualian bermula dari Hari Pengeluaran (ditakrifkan sebagai hari paras pengeluaran mencecah 30% daripada kapasiti).
Untuk menggalakkan pelaburan di kawasan-kawasan digalakkan iaitu di negeri Sabah dan Sarawak dan kawasan dikenali “Koridor Timur”+ Semenanjung Malaysia, permohonan-permohonan yang diterima mulai 13 September 2003 daripada syarikat-syarikat bertempat di kawasan-kawasan ini akan menikmati 100% pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun masing-masing semasa tempoh pengecualian 5-tahun mereka. Syarikat-syarikat yang telah diberikan kelulusan insentif ini setahun sebelum 13 September 2003 tetapi belum lagi memulakan pengeluaran komersil, ataupun permohonan masih dalam pertimbangan, juga layak untuk mendapatkan insentif ini. Semua permohonan projek yang diterima sebelum 31 Disember 2005 akan layak untuk insentif dipertingkatkan ini.
Permohon-permohonan untuk Taraf Perintis hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA).

Elaun Cukai Pelaburan (ITA)

Sebagai alternatif kepada Taraf Perintis, sebuah syarikat boleh memohon Elaun Cukai Pelaburan (ITA –Investment Tax Allowance). Syarikat yang diberikan ITA mendapat elaun 60% ke atas perbelanjaan modal yang layak (seperti kilang, loji, jentera dan kelengkapan-kelengkapan lain yang digunakan untuk projek diluluskan) ditanggungi dalam lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Syarikat boleh mengofsetkan elaun ini dengan 70% daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya. Baki 30% daripada pendapatan berkanunnya akan dicukai pada kadar cukai syarikat yang lazim. Untuk menggalakkan pelaburan di kawasan-kawasan digalakkan iaitu di negeri Sabah dan Sarawak dan kawasan dikenali “Koridor Timur” Semenanjung Malaysia, permohonan-permohonan yang diterima mulai 13 September 2003 daripada syarkat-syarikat bertempat di kawasan-kawasan ini akan menikmati elaun 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanunnya untuk setiap tahun taksiran. Syarikat-syarikat yang diberikan kelulusan untuk insentif ini setahun sebelum 13 September 2003 tetapi belum memulakan pengeluaran komersil, ataupun permohonan masih dalam pertimbangan, juga layak untuk mendapatkan insentif ini. Semua permohonan projek yang diterima sebelum 31 Disember 2005 akan layak untuk insentif dipertingkatkan ini. Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA. *Pendapatan berkanun diperolehi setelah ditolak perbelanjaan hasil dan elaun modal daripada pendapatan kasar. + “Koridor Timur” Semenanjung Malaysia meliputi negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, dan daerah Mersing di negeri Johor.

Insentif untuk Menempatkan Semula Aktiviti Perkilangan ke Kawasan-Kawasan Digalakkan

Penempatan Semula Aktiviti Perkilangan ke Kawasan-Kawasan Digalakkan
Untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan dan untuk menyediakan persekitaran perniagaan yang kompetitif, syarikat-syarikat sedia ada yang menempatkan semula aktiviti-aktiviti perkilangan mereka ke kawasan-kawasan digalakkan, adalah layak untuk mendapatkan insentif berikut untuk pusingan kedua:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 5 tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh 5 tahun. Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran.
Semua permohonan yang diterima mulai 11 September 2004 layak untuk mendapatkan insentif ini.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .

Insentif untuk Syarikat Teknologi Tinggi

Insentif untuk Syarikat Teknologi Tinggi
Sebuah syarikat teknologi tinggi adalah sebuah syarikat yang terbabit dalam aktiviti digalakkan atau dalam pengeluaran produk digalakkan dalam bidang teknologi baru dan sedang muncul, (sila lihat : Senarai Aktiviti dan Produk Digalakkan – Syarikat Teknologi Tinggi). Sebuah syarikat teknologi tinggi layak untuk:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .
Syarikat teknologi tinggi mestilah memenuhi kriteria berikut:
i. Peratusan perbelanjaan R&D tempatan berbanding jualan kasar hendaklah sekurang-kurangnya 1% setiap tahun. Syarikat mempunyai tiga tahun dari tarikh operasi atau memulakan perniagaan untuk memenuhi keperluan ini.
ii. Staf sains dan teknikal yang berijazah atau berdiploma dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun hendaklah sekurang-kurangnya 7% daripada jumlah tenaga pekerja syarikat.

Insentif untuk Projek Strategik

Insentif untuk Projek Strategik Projek strategik melibatkan produk atau aktiviti berkepentingan negara. Biasanya, ia membabitkan pelaburan yang besar dengan tempoh membuat keuntungan yang lama, berparas teknologi yang tinggi, dan bersepadu, menjana rangkaian yang luas, dan mempunyai impak yang besar ke atas ekonomi. Projek sedemikian layak untuk: i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanunnya untuk tempoh 10 tahun; atau ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun untuk setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya. Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .

Insentif untuk Syarikat Kecil dan Sederhana

Insentif untuk Syarikat Kecil dan Sederhana
Berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2004, syarikat-syarikat kecil dan sederhana dengan modal berbayar RM2.5 juta ke bawah layak mendapat 20% pengurangan cukai syarikat ke atas pendapatan bercukai setakat RM500,000. Kadar cukai ke atas baki pendapatan bercukai kekal pada 28%. Dividen yang diagih akan diberikan kredit cukai 20% di tangan pemegang-pemegang saham.
Syarikat-syarikat perkilangan saiz kecil yang diperbadankan di Malaysia dengan dana pemegang-pemegang saham tidak melebihi RM500,000 dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% ekuiti warga Malaysia layak untuk insentif berikut:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Sebuah pemilikan tunggal atau perkongsian layak untuk memohon insentif ini dengan syarat sebuah syarikat sendirian berhad /syarikat berhad baru ditubuhkan untuk mengambilalih pengeluaran/aktiviti yang sedia ada. Untuk layak mendapatkan insentif ini, sebuah syarikat kecil hendaklah memenuhi salah satu kriteria berikut:
i. Nilai ditambah mestilah sekurang-kurangnya 15%; atau
ii. Projek menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi penduduk luar bandar.
Syarikat hendaklah menjalankan pengilangan produk atau menyertai aktiviti yang disenaraikan sebagai produk dan aktiviti yang digalakkan untuk syarikat-syarikat kecil (sila lihat : Senarai Aktiviti dan Produk Digalakkan – Syarikat Kecil).
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .

Insentif untuk Memperkukuhkan Rangkaian Perindustrian

Insentif untuk Memperkukuhkan Rangkaian Perindustrian
Untuk menggalakkan syarikat-syarikat besar menyertai Program Rangkaian Perindustrian (ILP – Industrial Linkage Programme), perbelanjaan yang dibuat untuk melatih pekerja-pekerja, pembangunan dan pengujian produk, dan pengauditan kilang untuk mempastikan kualiti produk vendor-vendor, akan dibenarkan sebagai potongan dalam pengiraan cukai pendapatan.
Vendor-vendor, termasuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang bercadang mengeluarkan produk digalakkan atau menyertai dalam aktiviti digalakkan dalam sesuatu ILP (sila lihat : Senarai Aktiviti dan Produk Digalakkan – Program Rangkaian Perindustrian) layak untuk insentif berikut:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Untuk menggalakkan vendor-vendor mengeluarkan produk atau menyertai aktiviti digalakkan untuk pasaran antarabangsa, vendor-vendor dalam ILP diluluskan yang berkemampuan mencapai piawaian kelas dunia dari segi harga, kualiti dan kapasiti, akan layak untuk insentif berikut:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh lima tahun, yang mana syarikat boleh mengofsetkannya dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .

Insentif untuk Industri Jentera dan Kelengkapan

• Insentif untuk Pengeluaran Jentera dan Kelengkapan Khusus
Syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti untuk mengeluarkan jentera dan kelengkapan khusus, ia itu peralatan mesin, mesin suntikan plastik, jentera penyemperitan plastik, kelengkapan pengendalian bahan, jentera pembungkusan, robotik dan kelengkapan automasi kilang, jentera atau kelengkapan khusus/proses untuk industri-industri tertentu dan bahagian dan komponen jentera dan kelengkapan berkenaan, layak untuk:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Elaun ini oleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .
 
• Insentif Tambahan untuk Pengeluaran Jentera Berat
Permohonan-permohonan yang diterima mulai 13 September 2003 daripada syarikat-syarikat milik tempatan sedia ada yang melabur semula dalam pengeluaran jentera berat seperti kren, jentera kuari, loji memancuh sekumpulan dan kelengkapan pengendalian bahan untuk pelabuhan, layak untuk insentif berikut:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas pendapatan berkanun tambahan yang berpunca daripada pelaburan semula untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak tambahan ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .
 
• Insentif Tambahan untuk Pengeluaran Jentera dan Kelengkapan
Permohonan-permohonan yang diterima mulai 13 September 2003 daripada syarikat-syarikat milik tempatan sedia ada yang melabur semula dalam pengeluaran jentera dan kelengkapan, termasuk jentera dan kelengkapan khusus dan peralatan mesin, layak untuk insentif berikut:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas pendapatan berkanun tambahan yang berpunca daripada pelaburan semula untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak tambahan ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDA .

Insentif untuk Modul Komponen Automotif

Insentif untuk Modul Komponen Automotif

Syarikat-syarikat baru dan sedia ada yang menjalankan kerja reka bentuk, R&D dan pengeluaran modul-modul atau sistem-sistem komponen automotif yang memenuhi syarat adalah layak untuk:
i. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun; atau
ii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam masa lima tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Modul atau sistem yang layak adalah modul penjuru depan, modul penjuru belakang, modul panel instrumen, topang dan penyerap dan modul pemasangan sepering, modul bamper, modul anggota silang, modul pintu fungsi bersepadu, modul tangki minyak, modul tempat duduk, modul injak, modul perapian pintu, modul konsol lantai, modul tayar dan roda, sistem brek, sistem pengelap cermin, sistem beg angin, sistem ekzos, sistem audio, sistem penghawa dingin pengudaraan pemanas, sistem pengedaran kuasa dan isyarat, sistem penggera, sistem tali pinggang keledar, sistem lampu luar, modul badan berwarna putih, sistem pengurusan enjin, sistem keselamatan, telematik, sistem navigasi, sistem pencucukan bahan bakar enjin, dan sistem kecerdasan kenderaan.
Insentif ini adalah untuk permohonan-permohonan yang diterima oleh MIDA mulai 21 September 2002.

Insentif Dipertingkatkan untuk Penggunaan Biomass Kelapa Sawit

Insentif Dipertingkatkan untuk Penggunaan Biomass Kelapa Sawit
Permohonan-permohonan yang diterima mulai 13 September 2003 daripada syarikat-syarikat yang menggunakan biomass kelapa sawit untuk mengeluarkan produk ditambah nilai seperti papan partikel, papan gentian ketumpatan sederhana, papan lapis, pulpa dan kertas layak untuk insentif berikut:
(i) Syarikat Baru
(a) Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun; atau
(b) Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Bagaimanapun, syarikat-syarikat yang telah diberikan kelulusan untuk insentif ini setahun sebelum 13 September 2003 tetapi belum memulakan pengeluaran komersil, atau permohonan-permohonan masih dalam pertimbangan, adalah layak untuk mendapatkan insentif ini.
(ii) Syarikat Sedia Ada yang Melabur Semula
(a) Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan berkanun tambahan yang berpunca daripada pelaburan semula untuk tempoh 10 tahun; atau
(b) Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak tambahan ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.

Insentif Tambahan untuk Sektor Perkilangan

Insentif Tambahan untuk Sektor Perkilangan
(i) Elaun Pelaburan Semula
Sebuah syarikat perkilangan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan dan menanggung perbelanjaan modal yang layak untuk membesar, memoden atau mengautomasi perniagaan yang sedia ada atau mempelbagai dalam mana-mana produk berkaitan dalam industri yang sama boleh memohon Elaun Pelaburan Semula (RA – Reinvestment Allowance).
RA ini diberikan pada kadar 60% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi syarikat, dan boleh diofsetkan dengan 70% pendapatan berkanun bagi tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
Sebuah syarikat boleh mengofsetkan RA ini dengan 100% pendapatan berkanun bagi tahun taksiran sekiranya:
• Syarikat menjalankan projek pelaburan semula di kawasan-kawasan digalakkan iaitu di negeri Sabah, Sarawak dan kawasan “Koridor Timur” Semenanjung Malaysia; atau
• Syarikat mencapai tahap produktiviti melebihi yang ditetapkan Kementerian Kewangan. Untuk butir-butir lanjut mengenai tahap produktiviti yang ditetapkan bagi setiap sub-sektor, sila hubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri. (lihat Alamat-alamat Berguna – Organisasi Relevan)
RA ini akan diberikan untuk tempoh 15 tahun berturut-turut bermula dari tahun pertama pelaburan semula dikeluarkan. Syarikat-syarikat hanya boleh membuat tuntutan RA ini setelah projek yang layak siap; iaitu setelah bangunan siap atau apabila loji/jentera telah beroperasi. Aset-aset yang diperolehi untuk pelaburan semula ini tidak boleh dilupuskan dalam tempoh dua tahun dari masa pelaburan semula dikeluarkan.
Berkuatkuasa mulai 21 September 2002, sebuah syarikat yang bercadang untuk melabur semula sebelum tamat tempoh Taraf Perintisnya boleh menyerahbalik Taraf Perintis itu untuk pembatalan dan layak untuk mendapatkan RA.
Permohonan untuk RA hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) , manakala permohonan untuk menyerahbalik Taraf Perintis untuk RA hendaklah dikemukakan kepada MIDA .
 
(ii) Elaun Modal Dipercepatkan
Selepas tempoh 15 tahun layak untuk RA, syarikat-syarikat yang melabur semula dalam pengilangan produk-produk digalakkan layak memohon Elaun Modal Dipercepatkan (ACA – Accelerated Capital Allowance). ACA ke atas perbelanjaan ini hendaklah digunakan dalam tiga tahun, iaitu elaun permulaan sebanyak 40% dan elaun tahunan sebanyak 20%.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada LHDN dan disertakan surat sokongan daripada MIDA yang mengesahkan syarikat mengeluarkan produk-produk digalakkan.
(iii) Elaun Modal Dipercepatkan ke atas Kelengkapan untuk Mengekal Kualiti Bekalan Tenaga
Untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan disebabkan gangguan bekalan tenaga, syarikat-syarikat yang menanggung perbelanjaan-perbelanjaan modal ke ke atas kelengkapan untuk memastikan kualiti bekalan tanaga, layak untuk Elaun Modal Dipercepatkan untuk tempoh 2 tahun.
Hanya kelengkapan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan layak untuk Elaun Modal Dipercepatkan.
Insentif ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005.
Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada LHDN .
(iv) Pengecualian Cukai ke atas Nilai Pertambahan Eksport
Untuk menggalakkan eksport, syarikat-syarikat perkilangan di Malaysia layak untuk:
• Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun yang kesetaraan dengan 10% nilai pertambahan eksport, dengan syarat produk-produk yang dieksport mencapai nilai ditambah sekurang-kurangnya 30%; atau
• Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun yang kesetaraan dengan 15% nilai pertambahan eksport, dengan syarat produk-produk dieksport mencapai sekurang-kurangnya 50% nilai ditambah.
Tuntutan-tuntutan hendaklah dikemukakan kepada LHDN .
Untuk menggalakkan lagi eksport produk-produk Malaysia, sebuah syarikat perkilangan milik tempatan dengan ekuiti sekurang-kurangnya 60% layak untuk:
• Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun yang kesetaraan dengan 30% nilai pertambahan eksport, dengan syarat syarikat mencapai pertambahan eksport yang signifikan ;
• Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun yang kesetaraan dengan 50% nilai pertambahan eksport, dengan syarat syarikat berjaya menembusi pasaran-pasaran baru;
• Pengecualian penuh ke atas nilai pertambahan eksport, dengan syarat syarikat mencapai pertambahan eksport tertinggi dalam kategorinya.
Insentif-insentif ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.
(v) Potongan Berganda untuk Belanja bagi mendapatkan Sijil “Halal” dan Sijil Sistem Kualiti dan Piawaian
Untuk meningkatkan daya persaingan syarikat-syarikat Malaysia di pasaran global bagi produk “halal” (produk sesuai untuk penggunaan orang Islam) termasuk makanan “halal”, potongan berganda akan diberikan bagi maksud pengiraan cukai pendapatan kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan belanja untuk:
a. sijil sistem kualiti dan piawaian serta sijil “halal” daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
b. sijil sistem kualiti dan piawaian antarabangsa
Insentif ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005.
Tuntutan-tuntutan hendaklah dikemukakan kepada LHDN

Hubungi Kami

Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang

Tingkat 16, Kompleks Teruntum,

Jalan Mahkota, 25000 Kuantan,

Pahang Darul Makmur.

ICON TELEFON 02 01 +609 - 5658588  

icon fax 01 +609 - 5130510

icon email 01 webmaster@pknp.gov.my

icon email 01 corporate@pknp.gov.my

 

Jumlah Pelawat

Hari Ini 698

Semalam 880

Minggu Ini 2156

Bulan Ini 17934

Keseluruhan 2365342

Kod QR

qr-code

Layari Laman Web
Melalui Telefon Pintar

 

 

Tarikh Kemaskini


Rabu, 30 November 2022

Lokasi Kami